Change the World through Peace Literacy Exhibit, Dayton metro library, Sept. 2019